Avís legal

Aquest lloc web, amb adreça DNS www.mdx.cat, és propietat del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb NIF Q5856253I i amb seu social a:
C. Gran Capità, 2-4 (Edifici Nexus) 08034 Barcelona

L'objectiu d'aquest web és fer pública qualsevol informació relacionada amb el servei MDX, un repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les universitats membres. La finalitat d'MDX és augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent de les institucions participants, tot contribuint a la innovació educativa, d'una banda, i a l'accés lliure al coneixement, de l'altra.

El web:
1. Cobreix la informació sobre el servei MDX: en què consisteix, les novetats, informació de contacte, etc.
2. Ofereix la possibilitat de cercar i consultar en línia la documentació continguda al repositori MDX.
3. Està disponible en tres idiomes: català, castellà i en anglès.
4. Ofereix l'enllaç als webs específics de les institucions que hi contribueixen.

Tots els seus continguts, incloent els textos, les imatges i qualsevol altre material són propietat dels autors o de les seves institucions, o de tercers que hagin autoritzat l'ús a aquests. La reutilització dels materials només està autoritzada en aquells continguts on s'indica expressament mitjançant llicències que estableixen unes condicions d'ús específiques. La resta de materials tenen tots els drets reservats i no poden ser utilitzats més enllà de les limitacions establertes per la llei vigent com per exemple la cita, l'ús privat o la il·lustració de l'ensenyament.

El CSUC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços externs.