MDX - Materials Docents en Xarxa

Statistics

Of the document

Use always this identifier to quote o link this document:

http://hdl.handle.net/10609/3162
Title: Capacitación digital avanzada
Author: Padrós Rodríguez, Joan; Gil Martínez, Jaume; Profitós Punciano, Àlex; Ros Sabaté, Jordi; Ramón, Manel
Abstract: Aquest material forma part d'un conjunt de materials didàctics multimèdia que pretén dotar els usuaris d'un conjunt d'habilitats que us permeti aplicar i utilitzar amb facilitat i autonomia les tecnologies de la informació i la comunicació en la vida personal i professional. En el nivell de Capacitació Avançada s'aprofundirà en els continguts referents als mòduls de Tractament de text, Tractament multimèdia, Tractament de dades, Tractament numèric i Presentació de la informació. El material també consta d'un mòdul de @ctitud digital que és tractat de manera transversal al llarg dels continguts de mòduls principals.El presente material forma parte de un conjunto de materiales didácticos multimedia que pretende dotar a los usuarios de un conjunto de habilidades que os permita aplicar y utilizar con soltura y autonomía las tecnologías de la información y la comunicación en la vida personal y profesional. En el nivel de Capacitación Avanzada se profundizará en los contenidos referentes a los módulos de Tratamiento de texto, Tratamiento multimedia, Tratamiento de datos, Tratamiento numérico y Presentación de la información. El material también consta de un módulo de @ctitud digital que es tratado de manera transversal a lo largo de los contenidos de módulos principales.This material is part of a multimedia learning materials collection which seeks to provide users a set of skills that enables them to implement and use easily and self-sufficiency the Information and Communication Technologies in their personal and professional life. In the advanced level will be studied in depth the contents related to word processing, multimedia processing, data processing, spreadsheets and presentation of information. The material also includes a digital @ttitude module that is studied all over the contents of the main modules.
URI: http://hdl.handle.net/10609/3162
Date: 2011-05-09

This item appears in the following Collection(s)

Cooperació Humanitària, Pau i Sostenibilitat
Acces to the document http://hdl.handle.net/10609/3162