MDX - Materials Docents en Xarxa

Statistics

Of the document

Use always this identifier to quote o link this document:

http://hdl.handle.net/10609/6827
Title: Gestió Documental
Author: Bustelo Ruesta, Carlota; García Morales, Elisa
Abstract: La gestió documental té com a finalitat assegurar una atenció adequada als documents creats, rebuts o gestionats per una organització com a prova de les activitats realitzades, preservant-los durant el temps què sigui necessari. Aquesta assignatura pretén proporcionar els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a analitzar, dissenyar i implementar un sistema de gestió documental. Per aquesta raó, es centra en la gestió dels documents que una organització manté com a resultat dels seus processos i activitats, examinant les operacions i les eines específiques que permeten controlar de manera sistemàtica la incorporació (creació o recepció), registre, classificació, emmagatzematge, accés, traçabilitat i aplicació de la disposició final (eliminació o conservació permanent) dels documents.La gestión documental tiene como finalidad asegurar una atención adecuada a los documentos creados, recibidos o gestionados por una organización como prueba de las actividades realizadas, preservándolos durante el tiempo necesario. Esta asignatura pretende proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para analizar, diseñar e implementar un sistema de gestión documental. Por esta razón, se centra en la gestión de los documentos que una organización mantiene como resultado de sus procesos y actividades, examinando las operaciones y los instrumentos específicos que permiten controlar de manera sistemática la incorporación (creación o recepción), registro, clasificación, almacenamiento, acceso, trazabilidad y disposición final (eliminación o conservación permanente) de los documentos.Information management is intended to ensure adequate attention to documents created, received or managed by an organization as an evidence of its activities, preserving them as long as necessary. This course aims to provide the knowledge and skills needed to analyze, design and implement a document management system. For this reason, it is focused on the document management of the documents produced by an organization as a result of its processes and activities, reviewing the operations and specific instruments which allow to control in a systematic way the incorporation (creation or receipt), register, classification, storage , access, traceability and final provision (disposal or permanent preservation) of documents.
URI: http://hdl.handle.net/10609/6827
Date: 2011-04-12

This item appears in the following Collection(s)

Informació i documentació
Acces to the document http://hdl.handle.net/10609/6827