MDX - Materials Docents en Xarxa

Statistics

Of the document

Use always this identifier to quote o link this document:

http://hdl.handle.net/10609/265
Title: Gestió de projectes de traducció
Author: Oliver, Antoni
Abstract: Aquest curs d'actualització està concebut com a una introducció general als conceptes i les eines necessàries per a gestionar projectes de traducció: determinació de recursos humans i informàtics, càlcul de volum i cost, formats, control de qualitat, de flux de treball, etc.Este curso de actualización está concebido como una introducción general a los conceptos y las herramientas necesarias para gestionar proyectos de traducción: determinación de recursos humanos e informáticos, cálculo de volumen y coste, formatos, control de calidad, de flujo de trabajo, etc.This refresher course is conceived as a general introduction to the concepts and tools needed to manage translation projects: determination of human and computer resources, calculation of volume and cost, formats, quality control, workflows, etc.
URI: http://hdl.handle.net/10609/265
Date: 2010-08-27

This item appears in the following Collection(s)

Traducció i tecnologies
Acces to the document http://hdl.handle.net/10609/265